Systém ochrany vod

Firma EG Energie uvedla na trh systém ochrany půdy a vod plně pokrývající požadavky provozu vlastní čerpací stanice. Systém zahrnuje sorpční manipulační plochy, prefabrikované manipulační plochy pro velké provozy včetně bezodtokových jímek, přestřešení manipulačních ploch a dvouplášťové nádrže s výdejní technologií a integrovaným přestřešením. Originální funkční prvky tohoto systému jsou chráněny Úřadem průmyslového vlastnictví.

Sorpční manipulační plochy – „SMP“ jsou tvořeny ocelovým pozinkovaným svařencem vany a pojezdovým nebo pochozím roštem. Mezi rošt a dno vany je vložen sorpční prvek, který má schopnost zadržet ropné produkty a je resistentní vůči vodě. Ocelová vana je po obvodu opatřena nájezdy s odtokovými kanálky, které umožňují odtok neabsorbované vody z manipulační plochy. Sorpční prvek je vizuálně kontrolovatelný a v případě jeho nasycení ropnými produkty jej lze snadno vyměnit.

Prefabrikované manipulační plochy „MP7“ jsou nepropustné dílce s unikátním systémem zachycení a distribuce úkapů PHM. Jejich konstrukce a možnost přizpůsobení dávají možnost provozu buď s bezodtokovou jímkou nebo jako samostatný prvek s funkcí obdobnou jako sorpční manipulační plochy. Výraznou předností těchto dílců je minimální nárok na stavbu a možnost přemístění. Základní činnou plochu 6 m2 je možno zvýšit sdružením více ploch. Činným prvkem manipulačních ploch je systém van a kanálků, pojezdovou plochu tvoří betonová zámková dlažba se schopností sorpce závadných látek. Plochu je možné vybavit i dalšími sorpčními prvky.

Úkapy zychycené manipulační plochou jsou svedeny do úkapové jímky, jejíž velikost by měla být dle zákona č.311/ větší než 5 m3. Samonosná bezodtoková úkapová jímka „BJ6“ má objem 6 m3 a srovnatelnou výhodu s manipulační plochou – velmi snadnou stavbu a dlouhodobou životnost. Jímka je vybavena potřebnými armaturami pro provoz a pravidelné odsávání úkapů. Pro instalaci jímky nejsou zapotřebí další zpevňovací práce, jímku lze snadno uložit do výkopu a obsypat. Po kompletním uložení do zeminy je jímka (kromě servisní šachty) plně pojízdná.

Pro ochranu obsluhy před deštěm, ale rovněž pro ochranu manipulační plochy před vyplachováním, slouží přestřešení. Standardně stavěná přestřešení jsou kotvena do země s hlubokými a těžkými základy. Řešení EG Integra chráněné Úřadem průmyslového vlastnictví spojilo přestřešení a nádrž v jeden celek. Ten lze postavit na rovnou nosnou desku bez dalších úprav. Odpadá nutnost tvorby hlubokých základů a celá stavba se výrazně zlevňuje. Rovněž daňové zařazení tohoto kompletu je výrazně příznivější.

Soubory ke stažení

Úvoddistribuce topných olejů a pohonných hmot