MP7

mp7

Manipulační plochy MP7 jsou nepropustné dílce s unikátním systémem zachycení a distribuce úkapů PHM. Jejich konstrukce a možnost přizpůsobení dávají možnost provozu buď s bezodtokovou jímkou nebo jako samostatný prvek s funkcí obdobnou jako sorpční manipulační plochy. Výraznou předností těchto dílců je minimální nárok na stavbu a možnost přemístění. Základní činnou plochu 9 m2 je možno zvýšit sdružením více ploch. Činným prvkem manipulačních ploch je systém van a kanálků, pojezdovou plochu tvoří betonová zámková dlažba se schopností sorpce závadných látek. Plochu je možné vybavit i dalšími sorpčními prvky.

Rozměr funkční plochy 2,5 x 3,6 m. plně pokrývá možný dosah výdejního zařízení, neboť při délce výdejní hadice 4 m je její část ukryta ve výdejním prostoru nádrže a dosahová délka se zmenšuje o úbytek vlivem prověšení hadice.

Vlastní manipulační plocha je tvořena betonovými tvarovkami uloženými na pískovém loži v pevné nepropustné vaně, která tvoří záchytnou jímku o objemu 0,7 m3. Od okolní plochy je manipulační plocha oddělena vyvýšením cca 5 cm a je tak chráněna vůči vyplachování přitékající vodou z okolí.

MP7 je vyrobena ze samonsoného materiálu se zajištěnou nepropustností konstrukce proti tlakové vodě, zemní vlhkosti, kapilární vzlínavosti a nepropustností konstrukce pro ropné produkty.

Princip funkce MP7 v součinnosti s úkapovou jímkou: úkapy paliva a dešťová voda (dále jednotně „úkapy“), které dopadnou na činnou manipulační plochu, jsou nejprve zachyceny betonovou dlažbou. Část úkapů je dlažbou nasáknuta, část proteče spárami mezi dlažbou do pískového lože. Tím je zmenšeno zatížení kapacity bezodtokové jímky. Teprve pokud je schopnost zachycení úkapů vyčerpána, přetékají další úkapy přes přepad mřížkou do odtokového kanálu a dále do bezodtokové jímky. Jiným směrem než do odtokového kanálu úkapy nepřetečou, neboť činná manipulační plocha včetně přepadu je zapuštěna o 2-3 cm pod horní okraj prefabrikátu. Vyspádované uložení kompletu manipulační plochy zaručuje odtok úkapů požadovaným směrem.

Úkapy zadržené dlažbou mají možnost se vypařit (vodní složka), silně znečištěnou dlažbu ropnými produkty je třeba vyměnit a ekologicky zlikvidovat. Úkapy zateklé do pískového lože mohou postupně vypařovat, současně prosakují přes filtry pomocnými kanálky do odtokového kanálu.

Úvoddistribuce topných olejů a pohonných hmot