Dodací podmínky

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  Za návrh kupní smlouvy se pokládá úplné vyplnění objednacího listu a odeslání faxem nebo mailem na kontaktní adresu. U zákazníků, se kterými byla již uzavřena písemná smlouva o dodávkách, je možné též telefonické nahlášení objednávky. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Dodacími podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. DODÁNÍ ZBOŽÍ
  Dodací lhůta u extra lehkého oleje je maximálně 5 pracovních dnů. Do této doby společnost zaručuje dodávku na místo určení, pokud není při potvrzení objednávky dohodnuto jinak. Datum a přibližný čas dodávky bude zákazníkovi oznámen s dostatečným předstihem, zpravidla den předem. Dodací lhůta u nafty a benzinů je zpravidla 24 hodiny, pokud není ze strany objednatele dohodnuta lhůta kratší. Lhůta se vždy posouvá o dobu, která je nutná ke splnění zejména platebních podmínek. Operativní dodávku je nutné vždy konzultovat s pracovníkem logistiky. Datum a přibližný čas dodávky bude zákazníkovi oznámen při převzetí objednávky.
 3. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
  • Při převzetí zboží kupující obdrží dodací list, který obsahuje veškeré zákonem požadované údaje. Na základě tohoto dokladu bude následující pracovní den vystavena řádná faktura - doklad o prodeji a odeslána poštou zákazníkovi na korespondenční adresu. Faktura za naftu a extra lehký topný olej slouží zároveň jako příloha k žádosti o vrácení spotřební daně u celního úřadu (přijde ve dvou originálech) a zároveň jako podklad pro případnou reklamaci.
  • Při dodání je kupující povinen překontrolovat ihned, za přítomnosti řidiče autocisterny počáteční stav průtokového měřiče (musí být vynulován před stočením) a konečný stav po stočení. Po celou dobu stáčení musí být zástupce zákazníka přítomen a v bdělém stavu, protože pozdější reklamace stočeného množství se špatně prokazují. Dodací list opatřený výpisem z tiskárny průtokového měřiče přebírající stvrdí svým podpisem, čímž vyjadřuje souhlas se stočeným objemem.
  • V případě jakékoliv pochybnosti o způsobu stáčení, kvalitě dodávaného paliva nebo nestandardního chování techniky či posádky vozidla dejte pokyn k přerušení dodávky a volejte dispečink 286001811. Službukonající dispečer rozhodne o dalším postupu.
 4. CENA ZA DOPRAVU
  Doprava kamkoliv po ČR je u všech kapalných paliv započtena v ceně produktu. Pokud si zákazník přeje vyčíslit cenu přepravy zvlášť, bude mu sdělena na přímý dotaz dispečerem.
 5. OSTATNÍ
  Další detaily dodacích podmínek řeší "Smlouva o dodávkách ropných látek" podepsaná zástupci obou zúčastněných stran.

Tyto Obecné dodací podmínky nabývají účinnost 1.7.2009. Změny řádu vyhrazeny.

Úvoddistribuce topných olejů a pohonných hmot