EG INTEGRA COMPLETE - Technické podmínky

Definice

 • Technické podmínky platí pro neveřejnou nadzemní čerpací stanici EG-INTEGRA o objemu do 24m3.
 • Nadzemní čerpací stanice je určena pro výdej a skladování hořlaviny II.-IV. stupně.
 • Čerpací stanice bude umístěna uvnitř již provozovaného areálu.*
 • Čerpací stanici mohou použít pouze řidiči zaškolení v obsluze a použití této ČS.*

* - V případě použití ČS jako neveřejné

Popis

Nadzemní jednotka se skládá z ocelové stojaté dvouplášťové nádrže, základové konstrukce, přístupových šachet, plnících a výdejních armatur a výdejního zařízení.

 • Dvouplášťová nádrž je netlakové konstrukce, vnější plášť plní funkci havarijní jímky.
 • Nepropustnost plášťů je kontrolována pomocí podtlaku v meziplášťovém prostoru s indikací manometrem během kontroly a s indikací průhledítkem ve spodní části nádrže během provozu.
 • Plnění nádrže se provádí pomocí plnícího čerpadla autocisterny s těsným spojením mezi hadicí autocisterny a plnícím hrdlem nádrže nebo může být prováděno stáčecím čerpadlem, pokud je součástí technologie čerpací stanice.
 • Sestava je dále vybavena sací armaturou s uzavíráním a zpětným ventilem, měřicí armaturou s měrnou tyčí a ventilačním průduchem. Přístupové otvory na horním víku umožňují snadné odkalení nádrže.
 • Nádrž je možné plnit max. na 95% jmenovitého objemu. Tato hranice je jištěna automatickým systémem ukončení plnění Afriso.

Výdej PHM

Ve standardním provedení nádrže EG – Integra je výdejní zařízení umístěno ve skříni na čele nádrže. Konstrukce skříně je provedena tak, že slouží jako záchytný prostor a záchytná jímka pro úkapy vzniklé v místě technologie včetně vedení PHM.

EG INTEGRA může být také koncipována jako bezskříňová, v tom případě je výdejní zařízení umístěno na čele nádrže jako volně přístupné. Pod výdejním zařízením je potom umístěna konstrukce tvaru vany pro zachycení úkapů se svodem úkapů na manipulační plochu.

Jako výdejní zařízení jsou používány výrobky firem PIUSI, Nala Motors, Tokheim, PETROTEC aj.

Povrchová úprava

Vnější plochy nádrže jsou upraveny epoxy – polyuretanovým nátěrovým systémem, vnitřní prostor je v případě skladování delší dobu bez naplnění chráněn konzervačním přípravkem KONKOR. Výplach suchou náplní zajišťuje antikorozní prostředí v meziplášťovém prostoru.

Životnost

 • Stanovení životnosti a záruky je přiřazeno právě nádrži a potrubí. Ostatní příslušenství má životnost a záruku danou použitým typem.
 • Životnost nádrže EG-INTEGRA je dle platných norem stanovena na 20 let.
 • Prodloužení provozu i po uplynutí této doby životnosti je možné po provedení zkoušek na těsnost při dodržení všech normových podmínek, maximálně o 5 let.

Zkouška nádrže a potrubí

 • Meziplášťový prostor nádrže je zkoušen výrobcem na těsnost podtlakovým systémem.
 • Touto zkouškou je zároveň vyzkoušena vnitřní nádrž.
 • Všechny svary na nádrži jsou podrobeny nedestruktivním zkouškám.
 • Potrubní rozvody jsou zkoušeny na přetlak 600kPa.

Související normy

 • ČSN 65 02 01 - Hořlavé kapaliny provozovny a sklady
 • ČSN 65 02 02 - Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení. Výdejní čerpací stanice.
 • ČSN 33 23 20 - Předpisy pro elektrická zařízení v místech s nebezpečím výbuchu
 • ČSN 73 08 02 - Požární bezpečnost staveb. Společné předpisy
 • ČSN 73 60 59 - Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice PHM.
 • ČSN 75 34 15 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování
 • ČSN EN 60 079-10, ČSN EN 60 079-14-, ČSN 33 2000-3, ĆSN 33 2000-5-51
eg integra complete 1

 1. Vnější ocelový plášť z plechu tl. 4 mm je půdorysu zaobleného obdélníka, netlakové konstrukce a ve smyslu ČSN 65 0201 plní funkci havarijní jímky. Ve horní desce (stropu) pláště je přístupový otvor světlosti 600 mm uzavřený přírubovou deskou a armatury pro plnění a výdej média a pro připojení kontrolních a měřících přístrojů potřebných k provozu čerpací stanice.
 2. Vnitřní ocelový plášť je vyroben z plechu tl. 3 mm. Dno a boky pláště pevně dosedají na vnější plášť. Ve smyslu ČSN plní vnitřní plášť funkci samotné nádrže. V prostoru mezi plášti je vytvořen podtlak pro kontrolu nepropustnosti plášťů (viz kap. Kontrola těsnosti)
 3. Základová konstrukce je vyrobena z válcovaných ocelových profilů a je pevně přivařena k ocelové nádobě.
 4. Střecha s nosnou konstrukcí – je stavebnicového charakteru skládající se z podélných a příčných nosníků, prodlužovacího sloupu, přírub a vlastní krytiny z trapézového plechu
 5. Přístupové šachty slouží k ochraně výdejního a plnícího místa před venkovními vlivy a před neoprávněnými osobami. Jsou plechové a jsou uzavřeny uzamykatelnými vstupy. Horní přístupová šachta slouží k ochraně armatur na horní desce nádrže. Má otevírací víko s možností uzamčení.

  Přední šachta chrání výdejní čerpadlo (pokud je namontováno), potrubní rozvody provozní kapaliny, elektrorozvody a další provozní prvky. Spodní část přední (výdejní) šachty je řešena jako vana objemu 80 litrů pro zachycení úkapů z výdejního zařízení. V prostoru šachty je umístěna rychlospojka prostupu do meziplášťového prostoru a průhledítko k optické kontrole neporušenosti vnitřního pláště.

  Alternativně jsou dodávány nádrže bez přední šachty. V tom případě je pod výdejním čerpadlem a potrubními rozvody umístěna záchytná vana s vývodem úkapů na manipulační plochu.

 6. Žebřík a pochozí konstrukce umožňují přístup obsluze k horním armaturám. Pochozí konstrukce je tvořena pochozím protiskluzným roštem a opatřena zábradlím.
 7. ventilační komín slouží k vyrovnání atmosferického tlaku v nádrži. Je vyroben z ocelové trubky 2" a ukončen protidešťovou. V případě skladování nafty s bodem vzplanutí nižším než 55oC je potřeba zakončit potrubí protizášlehovou pojistkou odpovídajícího typu.

Armatury

eg integra complete 2

K plnění a výdeji skladované kapaliny slouží technologické potrubí opatřené potřebnými zařízeními. Potrubí je ocelové jednoplášťové,kryté v nástavbových skříních. Plnící potrubí (P) má světlost 2" a může být ukončeno nad vstupní přírobou nádrže (horní plnění) nebo vyvedeno do přední části nádrže (spodní plnění) a opatřeno kulovým uzávěrem (2) a zpětným ventilem (3). V obou případech je potrubí zakončeno těsnou spojkou VK 50 s víčkem (1) pro připojení plnící hadice autocisterny. Proti přeplnění nádrže slouží pojistka (6), na kterou je elektricky napojeno čerpadlo autocisterny. V případě dosažení maximální hladiny pojistka čerpadlo vypne. Výdejní potrubí (V) má světlost 1" nebo 6/4". V nádrži dosahuje níže než plnící potrubí a je opatřeno zpětným ventilem (4) a kulovým ventilem (5).

Nádrž je možno plnit maximálně na 95% celkového objemu nádrže!

Hrubou informaci o výši hladiny nafty v nádrži poskytuje plovák (7), přesnější určení lze získat pomocí měrné tyče (8) Odvětrání je standardně dodáváno pro skladování hořlavin III. stupně jako volné, s krytkou proti dešti, v případě možného skladování hořlavin II. stupně je nutné instalovat protizášlehovou koncovku (9)

Úvoddistribuce topných olejů a pohonných hmot